โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่4 ที่จะเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 จำนวน 137 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นำโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และอาจารย์ธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับสถานประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559

prepare-in-professional-experience-training-1 prepare-in-professional-experience-training-2 prepare-in-professional-experience-training-3 prepare-in-professional-experience-training-4 prepare-in-professional-experience-training-5 prepare-in-professional-experience-training-6 prepare-in-professional-experience-training-7 prepare-in-professional-experience-training-8 prepare-in-professional-experience-training-9