ส่ง น.ศ. มัคคุเทศก์ฝึกพากษ์ทัวร์อาเซียน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้จัดโครงการ “กบนอกกะลาฝึกพากย์ ทัวร์” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและ หลักการมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกการพากย์ทัวร์ เพราะมัคคุเทศก์เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า ต้องเปิดโลกทัศน์และเห็นโลกกว้าง เพราะการเรียนรู้จากตำราอย่างเดียวไม่สามารถสร้างมัคคุเทศก์ที่เก่งได้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการด้วยการนำนักศึกษา เดินทางไปฝึกพากย์ทัวร์ยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยให้นักศึกษาได้ทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่การวางแผน การบริหารจัดการ การจัดรายการนำเที่ยว ฯลฯ นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้าน และ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งโครงการแรกได้นำนักศึกษาไปฝึกพากย์ทัวร์ ณ ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 3 วัน

asean- tour-guides-coaching-1