ส่งนักศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษา 2 คนไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้แก่ นางสาวสาวิตรี พุทธสวัสดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ นายณัฐพล ธนาวุฒิ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเรียนรู้ภาษาและประสบการณ์ วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

japanese-culture-education-2 japanese-culture-education-3 japanese-culture-education-4 japanese-culture-education-5