ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้งานทำหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 28 คน ได้ออกฝึกประสบการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 หลังจากฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้นสถานประกอบการณ์ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานแล้ว จำนวน 5 คน คือนางสาวสมิตา นาคพล ได้ทำงานกับโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา นางสาวสุทธิดา อ่อนปล้อง ได้ทำงานกับโรงแรมศาลาภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปานางสาวธัชพรรณ ทิพย์ศรีบุตร และนางสาวสุธิดา ประสิทธิ์  ได้ทำงานกับ โรงแรมศาลาสมุย และนางสาวรัศมีจันทร์ ช่วยเมือง ได้ทำงานโรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท