การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช่อม่วง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดย อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ โดยผลการตรวจประเมินฯ ได้ 3.34 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี