ประชุมระดับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประชุมระดับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) ติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการภายนอก เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – พ.ค. 61) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชี้แจงการเตรียมเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ออกสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ