ส่ง น.ศ. มัคคุเทศก์ฝึกพากษ์ทัวร์อาเซียน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้จัดโครงการ “กบนอกกะลาฝึกพากย์ ทัวร์” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและ หลักการมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกการพากย์ทัวร์ เพราะมัคคุเทศก์เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า ต้องเปิดโลกทัศน์และเห็นโลกกว้าง เพราะการเรียนรู้จากตำราอย่างเดียวไม่สามารถสร้างมัคคุเทศก์ที่เก่งได้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการด้วยการนำนักศึกษา

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคารทีปังกรรัศมีโชติ นำโดยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ กล่าวเปิดงาน พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา mou กับ มหาวิทยาลัยเหอโจว

ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเหอโจว ณ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเหอโจว มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางด้านวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ มีบทความวิจัย 1

Read more

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางด้านวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ มีบทความวิจัย 1

Read more

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางด้านวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ มีบทความวิจัย 1

Read more