ผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์

12 entries « 2 of 2 »

2012

2.

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

การวิเคราะห์เชิงลึกความจงรักภักดีของพนักงานนวดสปาในประเทศไทย ; ความคาดหวัง, การรับรู้และความพึงพอใจ Conference

2012.

BibTeX

2006

1.

วิชชุตา ให้เจริญ

แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต : กรณีศึกษา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี Book

2006, (ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)).

Abstract | Links | BibTeX

12 entries « 2 of 2 »