โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (3)
GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3)
GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (3)
กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือ รายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
GED2001 : พุทธทาสศึกษา (3)
GED2002 : ปรัชญากับชีวิต (3)
GED2003 : การพัฒนาตน (3)
GED2004 : สุนทรียศาสตร์ (3)
เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GED3001 : วิถีโลก (3)
GED3002 : วิถีไทย (3)
GED3003 : กฎหมายกับสังคม (3)
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (3)
GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ (3)
GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต (3)

หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
จำนวน 24 หน่วยกิต
ITR0001 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (3)
ITR0002 : จิตวิทยาบริการ (3)
ITR0003 : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (3)
ITR0004 : จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)
ITR0005 : หลักการมัคคุเทศก์ (3)
ITR0006 : การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (3)
ITR0007 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3)
ITR0008 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3)
จำนวนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาสนใจเฉพาะ)

จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ)

เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

แผน ก สหกิจศึกษา

แผน ข ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว

หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามความสนใจโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่กำหนดให้เรียนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต