ผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์

12 entries « 1 of 2 »

2016

10.

วิชชุตา ให้เจริญ

A STUDY ON CULTURE AND WAY OF LIFE SUSTAINABLE OF THE PEOPLE IN KOH SAMUI Conference

at the Arts & Humanities Conference, Venice, Italy, 2016.

BibTeX

9.

เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND TOURISM POTENTIAL OF INTERPRETATIVE SIGNS: CASE STUDY URT THAILAND (EDIT) Conference

at the 23rd International Academic Conference, Venice, Italy, 2016.

BibTeX

2015

8.

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

The Difference Impacts of Safety and Security Issues in Local and National Tourism Destinations on Tourists' Loyalty Conference

The 2015 World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research & International Conventional and Expo Summit: WHTER & ICES, กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, 2015.

BibTeX

7.

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางด้านวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ Book

2015, (แหล่งทุน : หมวดเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี).

Abstract | BibTeX

6.

วิชชุตา ให้เจริญ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ จ.สุราษฎร์ธานี Book

2015.

Abstract | BibTeX

5.

อุไร บุตรทองดี

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้สมุนไพรดอยสถิต ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี Book

2015, (แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ภาคใต้ตอนบน)).

Abstract | BibTeX

2014

4.

เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเที่ยว Presentation

นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 20.11.2014.

BibTeX

2013

3.

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

Enhancing Tourism Competitiveness of Hong Kong via Tourism Planning: A Comparative Case Study between Hong Kong and Singapore Journal Article

Canadian Center of Science and Education, 9 (17; 2013), 2013, ISBN: 1911-2017.

Abstract | Links | BibTeX

2.

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

การวิเคราะห์การรับรู้, ความพึงพอใจ ของงานและความพึงพอใจของพนักงาน สปาในประเทศไทย Conference

การประชุมนานาชาติทางด้านบริการ, การท่องเที่ยวและงานนิทรรศการ ปี 2013, กรุงเทพมหานคร, 2013.

BibTeX

1.

เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

กลยุทธ์การจัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเที่ยว Book

2013, (แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี).

Abstract | BibTeX

12 entries « 1 of 2 »