คณะกรรมการสาขา

ดร.สิญาธร นาคพิน
ดร.สิญาธร นาคพิน
กรรมการ
นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร
นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ
นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาววิชชุตา ให้เจริญ
นางสาววิชชุตา ให้เจริญ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
ประธานหลักสูตร