อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์
นางสาวตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์
นางสาวจีรติ พูนเอียด
นางสาวจีรติ พูนเอียด