ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. การท่องเที่ยว
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Tourism)
คุณสมบัติสาขาวิชาการท่องเที่ยว
          เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 ปรัชญา
 บัณฑิตการท่องเที่ยวมีคุณธรรมและจริธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านงานบริการด้วยใจ มีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษา และวัฒนธรรมร่วมกับทักษะทางวิชาชีพ สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานการให้บริการ และการบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
แนวทางการประกอบอาชีพ

          สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อดำเนินการประกอบอาชีพอิสระที่เกื้อหนุนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านธุรกิจพักแรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจการขนส่ง ศูนย์รับจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน ธุรกิจเรือท่องเที่ยว ธุรกิจการ จำหน่ายของที่ระลึก มัคคุเทศก์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวสามารถรับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) และสามารถทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ อาทิ
– มัคคุเทศก์
– ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– นักการขายและการตลาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– พนักงานโรงแรม
– พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการ
– นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

แนวทางการศึกษาต่อ   
          บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่เปิดสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism Management and Hospitality) หรือวิชาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ