โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี  นำโดยอาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา กศ.บท.สฎ.1907.071สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และปฏิบัติการทำงานของบริษัททัวร์ตลอดการเดินทาง  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้งานทำหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 28 คน ได้ออกฝึกประสบการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง มกราคม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและการเซทโต๊ะ

วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลีได้เรียนรู้งานอาหารและเครื่องดื่ม(การจัดโต๊ะอาหาร)โดยมีอาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร และ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

Read more

ส่งนักศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษา 2 คนไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้แก่ นางสาวสาวิตรี พุทธสวัสดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ นายณัฐพล ธนาวุฒิ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Read more

ส่ง น.ศ. มัคคุเทศก์ฝึกพากษ์ทัวร์อาเซียน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้จัดโครงการ “กบนอกกะลาฝึกพากย์ ทัวร์” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและ หลักการมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกการพากย์ทัวร์ เพราะมัคคุเทศก์เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า ต้องเปิดโลกทัศน์และเห็นโลกกว้าง เพราะการเรียนรู้จากตำราอย่างเดียวไม่สามารถสร้างมัคคุเทศก์ที่เก่งได้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการด้วยการนำนักศึกษา

Read more

กิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ”

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ” ณ  กองพันทหารราบที่4 กองพลนาวิกโยธิน โดยได้รับเกียรติจากครูฝึกของหน่วยให้การตอนรับและดูแลนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี  

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคารทีปังกรรัศมีโชติ นำโดยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ กล่าวเปิดงาน พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่

Read more

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการพากย์ทัวร์สำรวจเส้นทางไชยา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการพากย์ทัวร์ สำรวจเส้นทางไชยา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาหลักมัคคุเทศก์          

Read more