ประชุมระดับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประชุมระดับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) ติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการภายนอก เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – พ.ค. 61) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช่อม่วง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดย อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ โดยผลการตรวจประเมินฯ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรม’Young Webemaster Camp

ชาว มรส.ส่งตัวแทนของสาขาเพื่อมาอบรมโครงการ Young Webemaster Camp รุ่นที่ 2เพื่อพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชาโดยกำหนดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7,14,21,28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหัวข้อเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานสื่อดิจิทัลกันแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ระดับสาขาเมื่อสิ้นสุดการอบรมความรู้ที่ได้ก็จะสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของสาขา และจะสร้างข่าวสารที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับน้องๆรุ่นหลัง  

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรม’Young Webemaster Camp

ชาว มรส ส่งตัวแทนของสาขาเพื่อมาอบรมโครงการ Young Webemaster Camp รุ่นที่ 2เพื่อพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชาโดยกำหนดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7,14,21,28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหัวข้อเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานสื่อดิจิทัลกันแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ระดับสาขาเมื่อสิ้นสุดการอบรมความรู้ที่ได้ก็จะสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของสาขา และจะสร้างข่าวสารที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับน้องๆรุ่นหลัง

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี  นำโดยอาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา กศ.บท.สฎ.1907.071สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และปฏิบัติการทำงานของบริษัททัวร์ตลอดการเดินทาง  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้งานทำหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 28 คน ได้ออกฝึกประสบการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง มกราคม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและการเซทโต๊ะ

วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลีได้เรียนรู้งานอาหารและเครื่องดื่ม(การจัดโต๊ะอาหาร)โดยมีอาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร และ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

Read more

ส่งนักศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษา 2 คนไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้แก่ นางสาวสาวิตรี พุทธสวัสดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ นายณัฐพล ธนาวุฒิ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Read more

ส่ง น.ศ. มัคคุเทศก์ฝึกพากษ์ทัวร์อาเซียน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้จัดโครงการ “กบนอกกะลาฝึกพากย์ ทัวร์” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและ หลักการมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกการพากย์ทัวร์ เพราะมัคคุเทศก์เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า ต้องเปิดโลกทัศน์และเห็นโลกกว้าง เพราะการเรียนรู้จากตำราอย่างเดียวไม่สามารถสร้างมัคคุเทศก์ที่เก่งได้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการด้วยการนำนักศึกษา

Read more