โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี  นำโดยอาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา กศ.บท.สฎ.1907.071สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และปฏิบัติการทำงานของบริษัททัวร์ตลอดการเดินทาง  

Read more

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

Read more

กิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ”

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ” ณ  กองพันทหารราบที่4 กองพลนาวิกโยธิน โดยได้รับเกียรติจากครูฝึกของหน่วยให้การตอนรับและดูแลนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี  

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคารทีปังกรรัศมีโชติ นำโดยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ กล่าวเปิดงาน พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่

Read more

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการพากย์ทัวร์สำรวจเส้นทางไชยา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการพากย์ทัวร์ สำรวจเส้นทางไชยา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาหลักมัคคุเทศก์          

Read more