ส่งนักศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษา 2 คนไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้แก่ นางสาวสาวิตรี พุทธสวัสดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ นายณัฐพล ธนาวุฒิ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Read more

กิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ”

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ” ณ  กองพันทหารราบที่4 กองพลนาวิกโยธิน โดยได้รับเกียรติจากครูฝึกของหน่วยให้การตอนรับและดูแลนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี  

Read more

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการพากย์ทัวร์สำรวจเส้นทางไชยา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการพากย์ทัวร์ สำรวจเส้นทางไชยา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาหลักมัคคุเทศก์          

Read more