ประชุมระดับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประชุมระดับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) ติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการภายนอก เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – พ.ค. 61) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช่อม่วง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดย อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ โดยผลการตรวจประเมินฯ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี  นำโดยอาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา กศ.บท.สฎ.1907.071สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และปฏิบัติการทำงานของบริษัททัวร์ตลอดการเดินทาง  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้งานทำหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 28 คน ได้ออกฝึกประสบการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง มกราคม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและการเซทโต๊ะ

วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลีได้เรียนรู้งานอาหารและเครื่องดื่ม(การจัดโต๊ะอาหาร)โดยมีอาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร และ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

Read more