โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพากษ์ทัวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี  นำโดยอาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษา กศ.บท.สฎ.1907.071สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และปฏิบัติการทำงานของบริษัททัวร์ตลอดการเดินทาง  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ดร.สิญาธร ขุนอ่อน ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้งานทำหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 28 คน ได้ออกฝึกประสบการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง มกราคม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและการเซทโต๊ะ

วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลีได้เรียนรู้งานอาหารและเครื่องดื่ม(การจัดโต๊ะอาหาร)โดยมีอาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร และ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

การฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหาร (Table setting) และ การผสมเครื่องดื่ม(Cocktail) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย

Read more